Stonecrop tank top Kids 74-164 PDF symönster & tutorial

$14.30

Sy linnen till både vardags och för träning.

Beskrivning

Ett bekvämt linne med fina skärningar och brottarrygg, bra för att sy både vardagsplagg och träningsplagg.

MÖNSTER OCH TUTORIAL INKLUDERAR

 • PDF-fil innehållande alla mönsterdelar. 12 sidor, skriv ut på A4 eller Letter storlek.
  Mönsterdelar: Mittenstycke fram version 1, Sidostycke fram version 1, Mittenstycke bak version 1, Sidostycke bak version 1, Mittenstycke fram version 2, Sidostycke fram version 2, Mittenstycke bak version 2, Sidostycke bak version 2, Kantband för hals, Kantband för armhål.
 • PDF-fil innehållande sömnadsinstruktioner med foton och beskrivande text steg-för-steg, 17 sidor.
  En fil på svenska och en fil på engelska.
  Instruktionerna innehåller information om tygåtgång för respektive storlek.
 • NYHET! Nu inkluderar vi även en projektorfilMed alla dessa filer kan du få två flugor i en smäll, vanliga PDF mönster som du skriver ut hemma när du vill ha ditt mönster NU, och projektorfil för dig som är redo att bli helt pappersfri!

STORLEKAR
74-164.

REKOMMENDERAT TYGVAL
Jersey med ca 60% stretch.

SVÅRIGHETSGRAD
Lätt.

SÖMNADSTEKNIKER
Linnets kanter runt hals och armhål bandkantas, manuellt eller med bandkantare.
Du kan sy med en vanlig hushållsmaskin, eller en overlock samt covermaskin.

MATERIAL DU BEHÖVER
Jerseytyg
Muddtyg
Tråd+nål

VERKTYG
Sax eller rullkniv
Vanlig hushållsmaskin och/eller overlock+covermaskin
Markeringspenna
Nålar eller clips

Storlekstabell

Tygåtgång

Nedladdning och utskrift

LADDA NER/LAGRA DINA FILER
För bildbeskrivning, klicka här
Vid köp skickas omgående ett mejl till den epost-adress du uppgivit, innehållande en länk för nedladdning.
Du kan även logga in på din användare för att ladda ner dina tidigare köpta produkter.
Antalet nedladdningar är obegränsat, men för din egen skull, spara ALLTID dina filer på din dator direkt efter köp för att säkra din tillgång till dem.

SKRIVA UT MED ADOBE READER
Klicka i rutan ”verklig storlek”. För att använda lagerfunktionen, klicka på ”lager” i vänsterkolumnen, och sedan på ”ögonen” brevid respektive storlek.

Ladda ner Adobe reader gratis HÄR.

Se vår YouTube video hur du skriver ut med adobe reader HÄR.

LAGERFUNKTION i Adobe reader
Du kan välja att skriva ut enstaka storlekar åt gången för att slippa rita av mönstret från pappret.
I Adobe reader klickar du till vänster på ”lager”, och bockar ur de storlekar du inte önskar skriva ut genom att klicka på ögat brevid.

MW patterns erbjuder även sömsmån som ligger på lager, vilket möjliggör för dig att välja inklusive eller exklusive sömsmån.
Sömsmånen syns som en svart streckad linje runtom mönstret, där sömsmån ska finnas.

Observera att funktionen med sömsmån inte finns på de tidigaste mönstren från MW patterns, där är mönstren exklusive sömsmån.

Se vår YouTube video HÄR hur du nyttjar de olika lagren.

TEJPA ELLER LIMMA IHOP ETT PDF-MÖNSTER
Mönsterfilerna är uppbyggda för att slippa det vanliga klippandet av papperskanter före du limmar/tejpar ihop dem.

Skriv ut, lappa över en sida på motsvarande sida, limma eller tejpa, färdigt! Mera tid över till sömnaden! 🙂

Sidorna innehåller passlinjer samt numrerade sidor med siffra och bokstav för att veta vilken sida som ska sitta var.
Börja med första sidan (den med kontrollrutan) och fortsätt mot höger, för att sedan börja nedanför första sidan, vidare mot höger och så vidare.. För bildbeskrivning hänvisar vi till Tutorials -Övrigt.

OBSERVERA
Att detta är en produkt innehållande mönster och beskrivning i form av PDF-filer. Detta är ingen fysisk produkt.

För mer hjälp, tips eller inspiration om detta mönster, gå med i vår facebookgrupp MW patterns – sew and tell

Juridiskt

Hobbyverksamhet / enskild firma
Vid köp av detta mönster ingår en licens som innebär att det är tillåtet att själv sy och sälja plagg tillverkade utifrån detta mönster.
Detta förutsätter att du är ägaren av mönstret, det vill säga att du själv köpt mönstret, alternativt fått det i gåva av någon som inte själv behållt någon kopia.
Det är inte tillåtet att anlita tredje part för produktion.

COPYRIGHT ©

Alla mönster och beskrivningar skyddas av copyright lagen. Det innebär att det är förbjudet att dela/kopiera/sälja mönster eller beskrivningar.
Vid tryckta mönster kan man som ägare välja att sälja sitt mönster, förutsatt att man själv inte behåller någon kopia. Detta gäller ej PDF mönster, som på grund av dess natur inte kan säljas vidare. 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Stonecrop tank top Kids 74-164 PDF symönster & tutorial”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Stonecrop tank top Kids 74-164 PDF sewing pattern & tutorial

$14.30

Make tank tops for both every day wear and for sports wear.

Beskrivning

A comfortable racerback tank top with nice design cuts. Great for both every day wear and for sports wear.

PATTERN AND TUTORIAL INCLUDES

 • PDF file containing all pattern pieces. 12 pages, you may use A4 or Letter sized paper.
  Pattern pieces: Front middle piece version 1, Front side piece version 1, Back middle piece version 1, Back side piece version 1, Front middle piece version 2, Front side piece version 2, Back middle piece version 2, Back side piece version 2, Neck binding, Arm hole binding.
 • PDF file containing sewing instructions with pictures and describing text step-by-step, 17 pages.
  One English and one Swedish file.
  The instructions contains information about fabric requirements for each size.
 • NEWS! Now we also include a projector file! With all these files, you can hit two birds with one rock, use the regular PDF pattern to print at home when you want your pattern NOW, and projector file for those who are ready to become completely paper-free!

SIZES
74-164.

RECOMMENDED FABRIC
CHOICE
Jersey with about 60% stretch.

Skill level
Beginner.

SEWING TECHNIQUES
Bindings are sewn to the raw edges at the neck and arm holes, manually or by using a bias binder.
You may use a regular sewing machine, or an overlock and coverstitch.

MATERIALS YOU NEED
Jersey fabric
Ribbing
Thread+needle

TOOLS
Scissor or rotary cutter
Regular sewing machine and/or an overlock+coverstitch
Marking pen
Pins or clips

Size chart

Fabric requirements

Downloading and printing

DOWNLOAD/STORE YOUR FILES
For image description, click here
Upon purchase, an email will be sent immediately to the email address you provided, containing a link for download.
You can also log in to your user account to download your previously purchased products.
The number of downloads is unlimited, but for your own sake, ALWAYS save your files on your computer right after purchase to secure your access to them.

PRINT WITH ADOBE READER
Click in the ”actual size” box. To use the layer function, click on ”layer” in the left column, and then on the ”eyes” next to each size.

Ladda ner Adobe reader gratis HÄR.

Se vår YouTube video hur du skriver ut med adobe reader HÄR.

LAGERFUNKTION i Adobe reader
You can choose to print single sizes at a time to avoid tracing the pattern from the paper.
In Adobe reader, click on the left of the ”layer”, and check the sizes you don’t want to print by clicking on the eye next to it.

MW patterns erbjuder även sömsmån som ligger på lager, vilket möjliggör för dig att välja inklusive eller exklusive sömsmån.
The seam allowance appears as a black dotted line around the pattern.

Note that the seam allowance feature is not available on the earliest patterns from MW patterns, where the patterns are excluding seam allowance.

Se vår YouTube video HÄR hur du nyttjar de olika lagren.

TAPE OR GLUE A PDF PATTERN
The pattern files are designed to avoid the usual cutting of paper edges before gluing/tapes them together.

Print, patch over a page on the corresponding page, glue or tape, finished! More time to sew! 🙂

The pages contain pass lines and numbered pages with numbers and letters to know which page to be placed where.
Start with the first page (the one with the test square) and continue to the right, and then start below the first page, further to the right, and so on.. For image caption, please refer to Tutorials -Other.

NOTE
That this is a product containing patterns and description in the form of PDF files. This is not a physical product.

För mer hjälp, tips eller inspiration om detta mönster, gå med i vår facebookgrupp MW patterns – sew and tell

Legally

 

Hobbyist / sole proprietorship

When purchasing this pattern, a license is included which means that it is allowed to sew and sell garments made from this pattern.

This assumes that you are the owner of the pattern, that is, that you bought the pattern yourself, or received it as a gift from someone who did not keep any copy him/herself.

It is not allowed to engage third parties for production.

COPYRIGHT ©

All designs and descriptions are protected by copyright law. This means that it is forbidden to share/copy/sell patterns or descriptions.
In the case of printed patterns, the owner can choose to sell his/her pattern, provided that you do not keep a copy. This does not apply to PDF designs, which due to its nature cannot be resold.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Stonecrop tank top Kids 74-164 PDF sewing pattern & tutorial”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

keyboard_arrow_up